Đội của chúng tôi
Loan
Giám đốc
ThS. Kỹ thuật môi trường
Johnny
Cố vấn kinh doanh
ThS. Kỹ thuật điện
Linh
Người quản lý
BA. Kế toán
Trang
Tư vấn
ThS. Khoa học bền vững
Hang
Tư vấn
Cử nhân. Kỹ thuật môi trường
Hoai
Tư vấn
BA. Quản lý môi trường
Chi
Tư vấn
ThS. Tái chế rác thải
Binh
Tư vấn
BA. Quản lý môi trường
Nga
Điều phối viên dự án
Cử nhân. Quản trị kinh doanh
Hai Anh
Người ủng hộ
Cử nhân. Môi trường hoá học
Hoa
Tư vấn
Cử nhân. Hóa học và Môi trường
Đăng nhập