Johnny Wichink Kruit
Thông tin chung
Chức vụ:
Cố vấn kinh doanh
Tiêu đề:
ThS. Kỹ thuật điện
Điện thoại:
84 914926633
E-mail:
johnny.wk@eprovn.com
Giới thiệu
Kinh nghiệm
Giao dục va đao tạo