Dịch vụ
Dịch vụ
Quy mô ngành, địa phương, quốc gia
Xây dựng chính sách
Nâng cao năng lực
Nâng cao nhận thức, truyền thông
Trình diễn, thử nghiệm
Giám sát và đánh giá
Khảo sát, nghiên cứu
Xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu
Tư vấn, đào tạo cho doanh nghiệp
Sản xuất sạch hơn
5S, TPM
Kiểm kê khí nhà kính
Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính
An toàn và sức khoẻ nghề nghiệp
Các dịch vụ khác theo nhu cầu
Các dịch vụ tư vấn chính của Công ty Cổ phần Tư vấn EPRO đã được xây dựng, phát triển và mở rộng từ nền tảng hai dịch vụ ban đầu là Sản xuất sạch hơn và Cơ chế Phát triển sạch và được tóm tắt trong hình sau.
Đăng nhập