Trinh Thu Hang
Thông tin chung
Chức vụ:
Tư vấn
Tiêu đề:
Cử nhân. Kỹ thuật môi trường
Điện thoại:
E-mail:
hang.tt@eprovn.com
Kinh nghiệm
Giao dục va đao tạo