Nguyen Thi Thu Hoai
Thông tin chung
Chức vụ:
Tư vấn
Tiêu đề:
BA. Quản lý môi trường
Điện thoại:
E-mail:
hoai.ntt@eprovn.com
Kinh nghiệm
Giao dục va đao tạo