Ha Thi Thanh Nga
Thông tin chung
Chức vụ:
Điều phối viên dự án
Tiêu đề:
Cử nhân. Quản trị kinh doanh
Điện thoại:
E-mail:
Kinh nghiệm
Giao dục va đao tạo