Loan
Giám đốc

Tang Thi Hong Loan

Position:
Giám đốc
Title:
MSc. Environmental Engineering
Started:
2007
Giới thiệu

Bà Tăng Thị Hồng Loan là chuyên gia nghiên cứu cao cấp và là Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn EPRO. Là kỹ sư ngành công nghệ thực phẩm, bà đã tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Quản lý Môi trường tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Bà quan tâm đến các lĩnh vực nghiên cứu về sản xuất sạch hơn, sử dung năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, sản xuất và tiêu dung bền vững, năng lượng sinh học và giảm phát thải khí nhà kính. Hiện bà đang thực hiện các nghiên cứu và tư vấn về chính sách sản xuất và tiêu dung bền vững, năng lượng tái tạo và chuyển đổi mô hình kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.

Từ năm 2007, bà Loan đã tích cực tham gia xây dựng khung chính sách quốc gia về phát triển bền vững có cơ sở nghiên cứu thực tiễn. Các kiến thức và kinh nghiệm về bối cảnh quốc gia cũng như phát triển bền vững đã giúp bà Loan đưa ra được các tư vấn tổng hợp về khung thể chế chính sách cũng như chỉ ra các thách thức trong việc thực hiện và quản lý các sáng kiến mới một cách hữu ích

Nghiên cúu về kinh tế tuần hoàn trong ngành hang tiêu dùng nhanh (FMCG) của Việt nam đánh giá thực trạng, các cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp trong việc chuyển đổi mô hình. Các khuyến nghị chính sách được dựa trên phát hiện và phân tích từ khảo sát 100 doanh nghiệp nhằm hướng tới phát triển ngành hang tiêu dung nhanh bền vững.

Kinh nghiệm
  • 25 years of working experience with all projects at EPRO
  • Rich working experience with international donors as UN (UNIDO, UNEP), ADB, WB, DANIDA, SNV..., with Governmental Officers at central level (MOIT, MOST, MARD, MONRE) and local levels (lDOITs, woman union, farmer union...), industrial enterprises (various sectors) and households.
Giao dục va đao tạo
  • Master degree in Environmental Engineering of Ha Noi University of Science and Technology (HUST), Vietnam
  • Bachelor degree in Food Processing, Hanoi University of Science and Technology (HUST), Vietnam
  • Bachelor degree in Languages (English), University of Languages and International Studies, Vietnam
Loan
Giám đốc