Hoàn thành bộ công cụ ước tính giảm phát thải khí nhà kính
Date: 30/12/2023
Dự án Hợp tác Việt Nam - Đúc về Bảo vệ khí hậu thông qua thúc đẩy thị trường năng lượng sinh học bền vững tại Việt Nam (BEM) đã thực hiện nghiên cứu tiền khả thi cho các hoạt động đầu tư thay thế năng lượng hoá thạch bằng năng lượng sinh học cho 27 dự án thí điểm tại 15 doanh nghiệp. Các dự án thí điểm được xây dựng giữa dự án BEM, các nhà đầu tư và các bên liên quan thông qua nghiên cứu tiến khả thi. Mục đích của dịch vụ tư vấn là đánh giá tiềm năng giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của các dự án thí điểm này với mong muốn sẽ có một bộ công cụ excel được xây dựng, sử dụng thử nghiệm với dữ liệu của dự án thí điểm để minh chứng kết quả ước tính. Dựa trên đặc điểm của các dự án thí điểm và các phương pháp luận được phê duyệt cho việc tính toán mức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của Khung biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc (UNFCCC), một bộ công cụ gồm 6 bảng tính excel đã được xây dựng, áp dụng thử với các dữ liệu báo cáo trong nghiên cứu khả thi của dự án BEM, bao gồm:
CÔNG CỤ 01: Sử dụng biomass làm nhiên liệu thay thế cho nồi hơi trong công nghiệp
CÔNG CỤ 02: Sử dụng biomass làm nhiên liệu thay thế cho nồi gia nhiệt trong công nghiệp
CÔNG CỤ 03: Sử dụng biomass phát điện
CÔNG CỤ 04: Thu hồi mê tan để phát điện cho trang trại vật nuôi
CÔNG CỤ 05: Thu hồi mê tan để phát điện từ nước thải quá trình sản xuất tinh bột sắn
CÔNG CỤ 06: Phát điện từ vỏ lụa của quá trình sản xuất tinh bột sắn
Mỗi file excel bao gồm 5 sheet là Giới thiệu, Nghiên cứu tiền khả thi, Dữ liệu tính, Công cụ và Bảng tính trắng, trong đó 2 sheet đầu là thông tin về bối cảnh công cụ và dữ liệu dự án thí điểm, 3 sheet sau được xây dựng cho các mục đích ước tính khác nhau. Cụ thể sheet dữ liệu tính bao gồm dữ liệu đầu vào, đầu ra của tất cả các dự án thí điểm, sheet Công cụ bao gồm dữ liệu đầu vào và đầu ra của một dự án thí điểm được chọn và sheet Bảng tính trắng là công cụ ước tính chưa có dữ liệu đầu vào. Bộ công cụ đã được áp dụng thử dữ liệu của 25/27 các báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hiện có của dự án BEM, bao gồm cả công thức tính toán lại và xác nhận tiềm năng sinh nhiệt và điện của dự án. Các tính toán về tiềm năng giảm nhẹ phát thải khí nhà kính từ các hoạt động thí điểm khác như sử dụng hệ thống đồng phát cũng được xây dựng. Phát thải khí nhà kính từ quá trình đốt biomass được tính toán, báo cáo riêng biệt theo yêu cầu và hướng dẫn của UNFCCC. Với bộ công cụ này, tiềm năng giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của 25/27 dự án thí điểm đã được ước tính cho dự án BEM theo các số liệu báo cáo trong nghiên cứu tiền khả thi./.
Đăng nhập