Hoàn thành đề xuất danh mục ưu tiên xây dựng tiêu chí nhãn sinh thái
Date: 22/05/2024
Dự án " Mở rộng Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững tại Châu Á với 5 quốc gia do Tổ chức GIZ chủ trì có mục tiêu hỗ trợ kỹ thuật cho Campuchia, Lào, Srilanka, Việt Nam và Butan xây dựng và thực hiện khung chính sách về sản xuất và tiêu dùng bền vững, đặc biệt là về Mua sắm công xanh/mua sắm công bền vững và các nhãn sinh thái loại I. Tại Việt Nam, dự án được thực hiện thông qua hợp tác giữa GIZ và Cục Kiểm soát ô nhiễm, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Dự án có mục tiêu xây dựng lộ trình tổng thể cho các sản phẩm gắn nhãn sinh thái cho giai đoạn 2025-2030. Đây là một bước quan trọng trong việc thúc đẩy và tăng cường thực hành mua sắm công xanh tại Việt Nam. Trong khuôn khổ hợp đồng tư vấn cá nhân, Giám đốc của Công ty CP Tư vấn EPRO đã hoàn thành dịch vụ tư vấn xác đinh và đề xuất thứ tự ưu tiên đối với các sản phẩm bền vững. Đề xuất được thực hiện thông qua rà soát trên 3000 sản phẩm và dịch vụ, môi trường pháp lý và tiềm năng thị trường cũng như các tiêu chí quốc tế về nhãn sinh thái. Danh mục 55 tiêu chí cho 83 sản phẩm và dịch vụ đã được đề xuất để xây dựng tiêu chí nhãn sinh thái từ nay đến năm 2030. Dịch vụ được hoàn thành theo kết quả tư vấn với Cục Kiểm soát Ô nhiễm, Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Đăng nhập