Nền kinh tế tròn|Circular economy

Circular economy is currently becoming a mayor topic across the world.

Nền kinh tế vòng tròn hiện đang trở thành một chủ đề của thị trưởng trên toàn thế giới.